بسمه تعالی

درباره‌ی ایده‌بازار

ایده بازار رویدادی است که در آن در مورد یک بحث خاص، که این بحث در اولین دوره مربوط یه ضایعات پلیمری می باشد ایده ها جمع آوری می گردد و سپس طی یک فرآیند خاص و دقیق تعدادی از ایده ها غربال شده و به مرحله نهایی رویداد راه پیدا می کنند. در مرحله نهایی، ایده پرداز، ایده خود را در رویداد در حضور شرکت کنندگان و داوران ارائه می دهد. داوران رویداد ایده بازار افرادی متشکل از صاحبین سرمایه، صنعتگر در حوزه پلیمر و همچنین صاحبین سرمایه هستند که هر کدام از نقطه نظر خودشان ایده را ارزیابی می کنند. بر اساس نظر داوران، افراد برتر انتخاب می شوند و از طرف دانشگاه صنعتی امیرکبیر جوایزی به ایده های برتر اهدا خواهد شد که به شرح روبه رو است: -نفر اول ۵ میلیون ریال جایزه –حمایت ۵۰ میلیون ریالی از سه طرح برتر.

علاوه بر این جوایز نقدی، دانشگاه برای ایده هایی که به مرحله پایانی راه یافته اند کلاس هایی در زمینه نحوه ارائه موثر در رویداد و همینطور تدوین طرح اقتصادی و فنی موثر برای ارائه در رویداد به صورت رایگان برگزار می کند.

از اهداف این همایش، آماده سازی جهت افزایش توانایی و روحیه کارآفرینی و ایده پردازی دانشجویان و همچنین ارتباط موثر بین و شفاف بین دانشگاه و صاحبین سرمایه و صنعت می باشد. بدیهی است که از جمله پیامدها و نتایج مثبت ایده بازار تخصصی برای ایده پردازان آشنا شدن صاحبین صنعت و وسرمایه و اساتید دانشگاه با دانشجویان فعال در زمینه کارها و پژوهش های صنعتی است. آخرین مهلت ارسال ایده تا پایان شهریور ماه می باشد