محمدحسین ابراهیمیدبیر اجرایی رویداد

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

طاهره تقویطراحی و ایده پردازی

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شیما سهیلی


مدیر تیم اسپانسرینگ

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آرمین میرزایی
تیم اسپانسرینگ

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش علوم و تکنولوژی رنگ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیرحسین امیرآبادی زادهتیم اسپانسرینگ

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نگار شریفیتیم اسپانسرینگ

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صادق خان احمدیتیم اسپانسرینگ

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش علوم و تکنولوژی رنگ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفورا جعفریتیم اسپانسرینگ

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ابوالفضل میرحسینیتیم انفورماتیک

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش علوم و تکنولوژی رنگ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آوا اسمعیل زادهتیم انفورماتیک

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هومن هاشمی نژادتیم انفورماتیک

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش علوم و تکنولوژی رنگ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نگار مهدویمدیر تبلیغات

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شکوفه کریمیتیم تبلیغات

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آذین ادیبیمدیریت مالی

دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر
گرایش صنایع پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر